Søg om tilskud til bygningsfornyelse

Tilskud til istandsættelse af facader samt til friarealer.

Der kan nu søges om tilskud om til istandsættelse af bygninger som:
 Ejer- og andelsboliger, der mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er opført før 1950 og er væsentlig nedslidt, og som bebos af ejeren/andelshaveren.
 Private udlejningsboliger og bolig/erhvervsejendomme, med installationsmangler eller opført før 1950 og væsentligt nedslidt.
 Tomme private erhvervsejendomme, der ombygges til boliger, forudsat at bygningen er bevaringsværdig, og at erhvervet er nedlagt.
 Forsamlingshuse med installationsmangler eller opført før 1950 og væsentligt nedslidt, og beliggende i landsby eller landdistrikt.

Støtte kan i henhold til byfornyelsesloven ydes som til istandsættelse af bygningens klimaskærm, det vil sige støtte til istandsættelse af facader, gavle, vinduer, døre og tag. Istandsættelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.
Til fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet højst udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.
Til øvrige bygninger kan tilskuddet højst udgøre en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter.

Der tildeles byfornyelsesstøtte på mindst 50.000 kr.
Der tinglyses deklaration på ejendommen, der modtager støtte om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen inden for et åremål på 20 år afhændes og opnår større salgsværdi på grund af forbedringen.
Ansøgningen om tilskud til bygninger skal indeholde:
 En beskrivelse af bygningens eksisterende forhold vedlagt fotos.
 En redegørelse for de ønskede bygningsarbejder vedlagt overslag over bygningsudgifterne hertil.
 Ved væsentlige facadeændringer skal der vedlægges bygningstegninger af de fremtidige facader.

I tilfælde af, at de indkomne ansøgninger overstiger den økonomiske ramme, der er til rådighed, vil der blive prioriteret mellem ansøgningerne. Ved prioriteringen vil der blive lagt vægt på bygningernes bevaringsværdi samt bygningernes tilstand sammenlignet med gevinsten ved de ønskede forbedringer.
Støtte kan endvidere meddeles til friarealforbedring.
Støtte kan meddeles til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering samt etablering af affaldshåndtering.
Ansøgningen om tilskud til friarealer skal indeholde:
 En beskrivelse af eksisterende forhold vedlagt fotos.
 En redegørelse for hvilke arbejder, der ønskes udført, vedlagt overslag over
udgifterne hertil.
 Ved anlægs- og bygningsarbejder skal der vedlægges tegninger af projekterne.
Ansøgningerne om tilskud skal være By- og Udviklingsforvaltningen i hænde inden den 2. juli 2014.
Ansøgningen sendes til:
På e-mail til byggesag@kolding.dk eller
By- og Udviklingsforvaltningen
Byggesag
Mrk. ”Tilskud til istandsættelse af facader samt friarealer”
Nytorv 11
6000 Kolding
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11, 6000 Kolding, tlf. 79 79 16 33.

Med venlig hilsen
By- og Udviklingsforvaltningen
Kolding Kommune
 
Facebook og mail-liste
Fremlysning af kat
Billetsalg åben til Vestre Jazzværk
Julehygge med julemanden
De 9 læsninger
Nytårsløbet 2014
Landsbypuljen 2015
Persillesovsen var så god
Tak til alle sponsorer
Spejdernes Julestue
Julehygge
OLD SCHOOL Spis sammen
Spis sammen med KREA Klubben
Pengegaver
Dortes dagpleje
Privat dagpleje
Spis sammen
Indvielse af spejdernes bålhytte
Efterlysning
Indvielse med manér
Spejder opstart
Sand, sand, sand
Tur i Svanemosen
Arbejdsdag på mejeriet2014
Grill aften 2014
Skt. Hans i Hjarup_1
Indvielse af legepladsen
Arbejdsdag på mejeriet 10-08-2014
Søg om tilskud til bygningsfornyelse
Trækningsliste Sportsfesten 2014
Nye danske kartofler og jordbær
Skt. Hans i Hjarup
Hygge ved stoppestedet
Træer i Mejerihaven
Sportsfesten 2014
Ponydag
1864 Udstilling på Forbundsskolen
Budstikken - invitation til generalforsamling den
Hjarup Runners Motionsløb
Ren by - forårsrengøring af Hjarup_1
Ren by - forårsrengøring af Hjarup
Værestedet
Generalforsamling Landsbyforeningen 2014
Fastelavn i Hjarup
Generalforsaling Skanderup Hjarup Idrætsforening
Generalforsamling Spejder 2014
Legeplads barameter
Spis sammen 14-01-2014
Sydtrafik - flex tur
Vintermarch
Børnehaven - regøringshjælp